Ang lahat ng tao ay abala, lalo na pagdating ng fiesta.  May pagtutulungan pa na nagdudulot ng magandang simula.

BACK                                        NEXT