NEWS    RESOURCES    FORUM    ARTICLES FIELD NOTES
COMMUNITY INITIATIVES    PHOTO GALLERY    ABOUT US
HOME
 

ANG PAGPAPATULOY NI KA LITO

 

Isang pagpapatuloy, hindi pagbabalik. Ito and isinalarawan ni Angelito G. Manalili, nakilala sa bansag na “Ka Lito”, sa kanyang pagkakahirang muli bilang Dekano sa ikalawang pagkakataon sa loob ng kanyang ika-23 taon ng paglilingkod sa Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan (CSWCD).

 

Sa kasalukuyan ay Propesor din siya ng Kolehiyo at nagtuturo ng mga kursong Advance Community Organization and Development Practice, Social Development Planning and Administration, Introduction to Community Development, Planning and Administration in Community Development, at Community Organizing.

 

Maging ang pamantasan ay kinilala ang kanyang natatanging kakayahan sa pagtuturo. Iginawad sa kanya ang “Outstanding Faculty Award” noong 1992 at Lope K. Sanots naman para sa kanyang pagyayaman ng Wikang Filipino bilang medium of instruction at pagpapaunlad ng mga katutubong pamamaraan ng pagtututro sa programang Pagpapaunlad ng Pamayanan.

 

UNAG TERMINO. Taong 1994 nang unag hinirang si Ka Lito ng pamantasan upang maging dekano ng kolehiyo. Sa kanyang gunita, ito ay panahon ng isang malawakan at matagalang pagpaplano ng UP patungkol sa strategic planning at privatization. Isyu ang phasing out ng ilang mga kolehiyo at privatization of basic services para sa mga estudyante at ilang kawani ng unibersidad. Isa ang CSWCD sa mga kolehiyong nalagay sa alanganing disposisyon ng pagpapanatili ng serbisyo sa UP.

 

“Ang UP ay suportado ng bayan kaya dapat hindi siya demand-driven kundi dapat ay service-driven. Kakailanganin mo ang social workers at community development practitioners para sa ikauunlad ng bayan,” ito ang nagging paliwanag ni Ka Lito sa Execom Meeting sa pagsusumikap niya na mapanatili ang CSWCD sa listahan ng mga kolehiyo ng UP.

 

Para kay Ka Lito, ang paghadlang sa pagpapatuloy ng magandang simulain at kinabukasan ng CSWCD sa marami pang estudyanteng naaakit sa lingcod- bayan na pamumuhay ay ang pinakamahalagang kontribusyon niya bilang isang dekano. Isang kolektibong pagsusumikap, kasama ang mga estudyante, fakulti, at mga kawani, ang nagging kasangga niya upang patuloy na ipakilala ang CSWCD bilang isang tagapagbalita ng tradisyon ng UP bilang lingkod ng Sambayanan.

 

“Dahil noong panahon na ako ay dekano, doon nakilala ang kolehiyo sa pangunguna sa mga social action activities – sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng edukasyong paglilingkod na bukal sa puso. Pwede nating sabihing isang praxis-oriented learning na mas naghahanda sa estudyante ng bukal sa puso na paglilingkod dahil habang nag-aaral pa ay nagpapanday na sila kung paano makipamuhay, makiisa at makipagkapit bisig sa pamayanan.

 

ISANG LIDER AKADEMIKO AT ADMINISTRADOR

Ang pagsasabuhay ng kanyang dual role bilang Lider Akademiko at Administrador ng CSWCD ay kanyang pinahahalagahan. Nais niyang ipagpatuloy ang aniya’y “buhay na buhay” na unity of purpose and direction ng buong CSWCD fakulti, Reps at istap.

 

Nais niyang sariwain ang panahong halos walang hiwalay ang mga departamento. Partikular ang kanyang hangarin sa panig ng administrative support bilang kabahagi sa kabuuan ng kolehiyo. Ayon pa Ka Lito, sinikap niya na makinabang sa promosyon ng social equity ang mga admin istap. Ilan sa mga hakbang na ito ay ang palaging miting sa mga istap at pagtatag ng kooperatibang dagdag kita para sa kanila.

 

“Dalawang bagay lang ang nararamdaman ng tao sa akin-nandidito ako at pag naririto ako nararamaman nilang nandidito ako dahil umiikot ako, pinadadama ko ang presensiya ko sa kanila. Kinakakausap ko sila. At pag wala ako, alam nila kung bakit ako wala, kasama ko ang magsasaka, mangingisda, manggagawa…alam nilang dala ko ang bandera ng Kolehiyo,” banggit pa ni Ka Lito.

 

SA ISANG BAGONG KABANATA

 

Sa simula pa lamang ng kanyang pangalawang termino noong Enero 2001 ay nanguna si Ka Lito, kasama ng fakulti, istap, at mga estudyante sa pagdinig sa hamon ng pagbabago. Aniya’y “gusto kong bumalik para muli ay ibandila ang mapagkalinga at mapagpalayang tradisyon ng kolehiyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa pagsulat sa isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Bayan.”

 

Para sa kanya, nakagagalak na maging isang lider ng isang kolehiyong sinasabuhay ang mga bagay na ipinaglalaban para sa mga batayang sector ng lipunan. Nagagalak din siya na makitang ang mga fakulti ng CSWCD ay nagpapanatili ng kanilang pagbibigay prayoridad sa pagtuturo sa mga estudyante.

 

PAGBABALIK-TANAW

 

Nagmula sa isang maralitang pamumuhay, sa murang edad ay natuto si ka Lito na humarap sa hamon ng kahirapan. Edad dose, siya ay nagtinda ng diyaryo, sigarilyo, sitsaron, balut, sweepstakes at juicy fruit. Nagtrabaho sa konstruksiyon ng mga daang bukid ng Bureau of public Highways sa gulang na katorse. Nagging mangingisda sa gulang na disesais at pitong taon na nagtrabaho sa pagawaan ng tela sa kalakhang Maynila kasabay ng kanyang pag-aaral. Dito sa naturang pagawaan ay nagka-anyo ang kanyang pakikibaka sa pagkakataong makilahok sa unyunismo ng iba’t-ibang pagawaan at maging aktibong  lider sa kanyang pamantasan.

 

Ang kanyang karanasan sa buhay ay naglapit sa kanya sa problemang may kinalaman sa kahirapan-bawat magsasaka, mangingisda at manggagawa sa kanyag nakasalumuha ay umikit ng larawan ng pakikipaglaban sa dahop at masikip na kinalalagyan ng kanilang mga buhay.

 

Maging sa kasalukuyan, si Ka Lito ay aktibong kapanalig ng mga maralitang sector ng lipunan. Kaagapay siya sa pag-oorganisa at pagpapanatili ng batayang sector na kinabibilangan ng Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luzon, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, PAMALAKAYA Pilipinas (Fisherfolk), at Kongreso ng Pagkakaisa ng mga Maralita ng Lungsod. Tumulong din siya sa pagtatag ng Central Luzon Ayta Association at ng Pederasyon ng mga Aytang Samahan ng Zambales.

 

Sa loob ng unibersidad, siya ay Pahinungod sa mga programang “participatory/ Community-Based Disaster Management” sa Pampanga. Kasama ng ilan pang kaagapay, nagangasiwa siya sa mga evacuation center na suportado ng Social Action Center of Pampanga at maging sa Community-based Coastal Resource Management sa Palawan.

 

Para kay Ka Lito, ang tuntungan ng academic excellence at pagiging world class ay naipapakita kung paano sinasaling ang buhay ng mga maliit; ang pagkalinga at paglilingkod sa batayang sector ng lipunan. Ang kanyang interes sa kapakanan ng batayang sector ng at ang pagsasabuhay nito ay nagging daan upang kilalanin siya bilang “Natatanging kaibigan lipunan at guro ng mga maralita”  -G. Cruz    Back to Top

 

Mula sa Opisyal na Publikasyon ng College of Social Work and Community Development, UP Diliman (Abril 2001)

 

NEWS    RESOURCES    FORUM    ARTICLES FIELD NOTES
COMMUNITY INITIATIVES    PHOTO GALLERY    ABOUT US 
HOME